Gordon Simpson

Gordon Simpson (courtesy Gaylynne Simpson and Idaho Press)